Privacyverklaring

Privacyverklaring Frederiks & Groenendijk Advocaten
Frederiks & Groenendijk Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons kantoor en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Frederiks & Groenendijk Advocaten verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt en/of omdat deze persoonsgegevens door anderen aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze werkzaamheden als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een wettelijke schuldsaneringsregeling. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* geslacht

* geboortedatum
* geboorteplaats
* adresgegevens
* telefoonnummer
* e-mailadres
* burgerservicenummer (BSN)
* overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch bankrekening (IBAN).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Frederiks & Groenendijk Advocaten verwerkt voor zover nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
* gegevens over uw gezondheid.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Frederiks & Groenendijk Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
* het uitvoeren van onze werkzaamheden voor u indien u een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van juridische werkzaamheden en het in rekening brengen van die werkzaamheden;

* het uitvoeren van onze werkzaamheden als curator in een faillissement en/of het uitvoeren van onze werkzaamheden als bewindvoerder in een wettelijke schuldsaneringsregeling;
* het onderhouden van contact met u;
* het voldoen aan voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten en van beroepsverenigingen;
* het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechtsgrond van de verwerking van gegevens
Frederiks & Groenendijk Advocaten verwerkt persoonsgegevens op
basis van een van de volgende rechtsgronden:
* toestemming;
* op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
* wettelijke verplichting;
* in verband met een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang we gegevens bewaren
Frederiks & Groenendijk Advocaten zal uw persoonsgegevens niet
langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
uw gegevens worden verzameld en/of om te voldoen aan
wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen met anderen
Frederiks & Groenendijk Advocaten verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Frederiks & Groenendijk Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres secretariaat@fg-advocaten.nl of naar postbus 324 te (3330 AH) Zwijndrecht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Frederiks & Groenendijk Advocaten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Frederiks & Groenendijk Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling van uw zaak, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Alleen mensen van ons kantoor kunnen inloggen op ons systeem en bij uw gegevens komen. Als wij gebruik maken van een externe ICT-dienstverlener, die daardoor ook toegang heeft tot uw gegevens, verplichten wij die ICT-dienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen en verbieden wij hun die gegevens in te zien. Uw dossier komt niet op straat te liggen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via het e-mailadres secretariaat@fg-advocaten.nl of via postbus 324 te (3330 AH) Zwijndrecht.